VIZ wil meer weten en dient WOO-verzoeken in

24-08-2023

WOO VERZOEKEN voor  Raad voor de Kinderbescherming en het Nationale Archief

VIZ maakt zich zorgen over de overdracht van afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) naar het Nationale Archief (NA).

  • Grove overschrijding wettelijke overdrachtstermijn

De RvdK is een overheidsorgaan. Overheidsorganen moeten hun archieven verwerken volgens de Archiefwet. Een groot gedeelte van alle afstands- adoptiedossiers worden beheerd en bewaard door de RvdK. Hieruit volgt dat de RvdK 20 jaar na sluiting van een afstands- adoptie dossier, deze dossiers moet overdragen aan het NA op grond van artikel 12 van de Archiefwet.

Deze overdracht van afstands- en adoptiedossiers naar het NA wordt door de RvdK inmiddels al 30 jaar tot 50 jaar vertraagd oftewel gedurende deze periode voldoet de RvdK niet aan de Archiefwet.  Volgens VIZ is dit  grove overschrijding van de Archiefwet, namelijk de wettelijke termijn voor overdracht. De RvdK heeft de dossiers tot heden niet overgedragen aan het Nationale Archief omdat de RvdK het niet eens is met de inzage procedure van het NA.

  • Inzage adoptie- en afstandsdossiers

Wij maken ons niet alleen zorgen over deze grove overschrijding van de termijn van overdracht van de dossiers, wij maken ons ook zorgen over een mogelijke verdere beperking van de toegankelijkheid van de afstands- en adoptiedossiers. Tot heden zijn afgestanen en geadopteerden voor inzage in hun dossier afhankelijk van ten eerste het regionale inzage beleid van de diverse afdelingen van de RvdK en ten tweede afhankelijk van de individuele medewerker van de RvdK.  

De RvdK heeft de afstands- en adoptiedossiers niet overgedragen naar het NA omdat het NA aan betrokkenen het gehele afstands- en adoptie dossier ter inzage geeft met inachtneming van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De RvdK was het met deze procedure van het NA niet eens.

Wij vrezen dat het NA haar inzage procedure aangepast heeft aan de wensen van de RvdK en daarmee een aparte strengere inzage procedure gaat hanteren voor inzage in afstands- en adoptie dossiers. Dit kan betekenen dat medewerkers van het NA gaan beoordelen wat afgestanen/ geadopteerden wel en niet mogen inzien van hun dossiers oftewel hun eigen geschiedenis.

Er liggen al een klein aantal afstands- en adoptiedossiers in het archief van het NA. Tot voor kort waren er geen beperkingen bij het NA en kregen betrokkenen het gehele afstands- en adoptiedossier ter inzage aangeboden.  

 VIZ heeft meerdere malen samen met DNA informatie opgevraagd bij de RvdK en het NA over het overbrengingsproces van de RvdK naar het NA en de nieuw te ontwikkelen inzage procedure bij het NA. Tot heden is helaas niet aan onze verzoeken om informatie voldaan. Om deze reden hebben wij een WOO (Wet Openbare Overheid) verzoek ingediend bij de RvdK en het NA. 

De RvdK heeft inmiddels gereageerd en toegezegd uiterlijk 5 oktober 2023 op ons verzoek te reageren. Het Nationale Archief heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om informatie.

We houden jullie op de hoogte.

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!