Minister reageert op motie onbeperkte inzage

14-06-2024

Verzoek 2. Onbeperkte en volledige toegang tot dossiers

De toegang tot dossiers die door het NA of een RHC worden beheerd, is gebaseerd op de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en jurisprudentie. De betreffende dossiers zijn beperkt openbaar omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals het voorkomen van persoonsgegevens van derden in de dossiers. De mogelijkheden van onbeperkte toegang tot en inzage in dossiers zijn hierdoor beperkt. Daarnaast kunnen er voor private archieven aanvullende beperkingen gelden voor inzage door belanghebbenden.

Binnen de kaders van de AVG onderzoek ik of en in hoeverre een wetswijziging kan bijdragen aan de behoefte om dossiers volledig te kunnen inzien. Ter voorbereiding hierop wordt met belanghebbenden ge├»nventariseerd welke problematiek zij hierbij momenteel ervaren. Ik streef ernaar uw Kamer komend najaar over de voortgang te informeren.

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!