Jaarplan Verleden in Zicht

10-10-2023

Voorwoord

Hierbij presenteren wij als bestuur van Stichting Verleden in Zicht, voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden (verder genoemd ViZ) het jaarplan voor 2023, waarin we aangeven wat dit jaar onze te bereiken doelen zijn. Voor 2022 was een van onze doelen het bestuur versterken met meerdere vrijwilligers. Dat doel is ruimschoots bereikt. We hebben een nieuwe penningmeester en inmiddels hebben we enthousiaste mensen bereid gevonden om o.a. mee te schrijven aan de website en inhoudelijk te ondersteunen op verschillende gebieden. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. De website is actief en steeds meer mensen weten onze stichting te vinden. Dat is heel fijn en betekent tegelijkertijd natuurlijk ook meer werk. Werk dat door ons allen vrijwillig wordt gedaan naast onze dagelijkse werkzaamheden. De nieuwe Commissie Afstand en Adoptie is gestart met het onderzoek naar afstand en adoptie 1956/1984.We hopen dat met dit onderzoek onze geschiedenis de plek krijgt die het verdient. We blijven het op de voet volgen en zijn in contact met alle hierbij betrokken partijen. Ook dit jaar is er weer genoeg te doen. We hebben doelen gesteld die we hier zullen toelichten. We gaan voor een mooi jaar!

Carine Dorgelo, voorzitter

Georgia Gradenwitz-Kemp, secretaris

Frans Haven, penningmeester

Barbalique Peters, bestuurslid

Ronald Notenboom, bestuurslid.

Doelstellingen 2023

  • Vergroten bekendheid stichting
  • Informatievoorziening uitbreiden website
  • Podcast uitzetten/ bekendheid
  • Bijeenkomsten voor Nederlands afgestanen en binnenlands geadopteerden.
  • Onderhouden contact met relevante partijen op het dossier Afstand en Adoptie.
  • Vervolgen onderzoek Afstand en Adoptie, commissie de Winter.

Vergroten bekendheid Stichting ViZ

Het afgelopen jaar zijn we als stichting meer zichtbaar geworden onder de doelgroep, maar ook daarbuiten. Aangezien we er vooral zijn voor Nederlands afgestanen en binnenlands geadopteerden, ligt daar onze prioriteit. Het opkomen voor de belangen van deze doelgroep, waar dan ook, krijgt steeds meer vorm. We zullen ook dit jaar alle relevante initiatieven volgen, waar mogelijk meepraten en adviseren. We zijn beter vindbaar als stichting door het hebben van een website en podcast en sociale media(Facebook (Instagram voor podcast). Ook het organiseren van ontmoetingsdagen helpt bij het vergroten van onze bekendheid. Het uiteindelijke doel is dat eenieder, afgestaan en/of geadopteerd of geïnteresseerd, de weg naar ons weet te vinden.

Informatievoorziening uitbreiden website

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verkrijgen van een website. De website is er, maar er zal dit jaar hard gewerkt worden aan de invulling daarvan. Het moet een platform worden waar iedereen, behorend tot de doelgroep of daarbuiten, informatie kan halen, nieuws op gebied van het dossier Afstand en Adoptie kan vinden, contact kan opnemen, ervaringen kan uitwisselen, de podcast en achtergrondinformatie aantreft en kan lezen over de geschiedenis aangaande binnenlandse afstand en adoptie. Tevens streven naar een sociale kaart voor hulpverlening, juridische informatie, advies voor zoektochten, etc.

Podcast uitzetten /bekendheid

Dit jaar gaat de podcast “Afgestaan” van start. De podcast is bedoeld voor een langere periode met een veelheid aan afleveringen. Het zal een belangrijke rol gaan vervullen in het meer bekendheid geven aan binnenlandse afstand en adoptie. De podcast geeft op een laagdrempelige manier de mogelijkheid aan eenieder kennis te nemen van ervaringsverhalen van volwassen afgestanen en/of geadopteerden. Betrokkenen vertellen in de podcast hun levensverhaal en maken de luisteraar deelgenoot van de impact die afstand en/of adoptie heeft op hun leven. We hebben inmiddels een lage lijst van mensen die te gast willen zijn in de podcast

Bijeenkomsten voor Nederlands afgestanen en binnenlands geadopteerden

Ook dit jaar organiseren we 2 bijeenkomsten voor onze doelgroep, in het voor-en najaar. Er is veel behoefte aan onderlinge ontmoetingen om zo ervaringen uit te wisselen, mensen het gevoel te geven niet alleen te staan met hun geschiedenis en onderlinge contacten te stimuleren. Tijdens de bijeenkomsten zullen we ook informatie delen, gastsprekers uitnodigen en inventariseer waar de behoefte ligt van de doelgroep op het gebied van informatie en belangenbehartiging.

Onderhouden contact met Commissie de Winter, onderzoek naar Binnenlandse afstand en adoptie 1956-1984

Dit jaar is er een nieuw onderzoek gestart naar de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984 onder voorzitterschap van prof. dr. Micha de Winter. Dit onderzoek zal naar verwachting najaar 2024 afgerond worden. We willen met de commissie in contact staan over de opzet en het verloop van het onderzoek en zullen dan ook actief contact zoeken de commissie. Zo zullen we gesprekken hebben als bestuur met de commissie en gaan we de commissie uitnodigen op onze tweede ontmoetingsdag. De commissie doet haar onderzoek in volstrekte onafhankelijkheid. We zullen erop toe blijven zien dat de belangen van alle afgestanen en/of geadopteerden goed in beeld blijven bij de commissie.

Behartigen belangen bij het overbrengen van de afstand -en adoptie dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming naar het National archief

Er loopt een project “borging dossiers Binnenlandse Afstand en Adoptie” bij het ministerie van Justitie & Veiligheid. We zijn regelmatig in contact met de projectleider, om betrokken te blijven en zo nodig te adviseren. Ook zullen we contact onderhouden met het Nationaal Archief om het proces van overbrenging van de dossiers nauwlettend te volgen en waar nodig zullen we de betrokken partijen gevraagd en ongevraagd van advies dienen. <<

Meer nieuwsberichten

Nieuwe adopties uit buitenland per direct stopgezet

We zijn natuurlijk opgericht voor de binnenlandse afgestanen maar VIZ heeft zich bij het bezoek aan de 2e Kamer hier ook voor ingezet

Voorvertoning documentaire tweeling op Ontmoetingsdag groot succes

Regisseur Jesse Bleekemolen en onderzoeker Myrthe Buitenhuis vertelden over hun documentaire over een afgestane tweeling die na de geboorte tegen de wil van hun moeder werd gescheiden.

Impressie gesprek met ministerie JenV

Op 3 mei 2024 van ViZ was het hele bestuur aanwezig, van het ministerie 2 ambtenaren. We hebben kleine stappen in de goede richting gezet.